Tỉ giá tiền tệ:

3,585 Đồng

Hotline:

0363688761

Thời gian:

8 am-18 pm

Liên hệ chúng tôi

Tin tức


Thông tin điều chỉnh Tỷ giá 22/06/2022

Thông tin điều chỉnh Tỷ giá 22/06/2022

Kính gửi Quý khách hàng! Order hàng quốc tế xin thông báo về việc cập nhật giảm tỷ giá đồng Nhân Dân Tệ theo biến ...

Thông tin điều chỉnh Tỷ giá 20/5/2022

Thông tin điều chỉnh Tỷ giá 20/5/2022

Thông báo về việc cập nhật tỷ giá 8/3/2022

Thông báo về việc cập nhật tỷ giá 8/3/2022

Order hàng quốc tế xin thông báo về việc cập nhật tăng tỷ giá đồng Nhân Dân Tệ theo biến động thị trường. Thông tin ...

Thông tin điều chỉnh tỷ giá 24/02/2022

Thông tin điều chỉnh tỷ giá 24/02/2022

Kính gửi Quý khách hàng! Order hàng quốc tế xin thông báo về việc cập nhật tăng tỷ giá đồng Nhân Dân Tệ theo biến ...

thông báo về việc cập nhật tăng tỷ giá đồng Nhân Dân Tệ ngày 12/02/2022

thông báo về việc cập nhật tăng tỷ giá đồng Nhân Dân Tệ ngày 12/02/2022

Thông tin điều chỉnh tỷ giá 16/12/2021

Thông tin điều chỉnh tỷ giá 16/12/2021

Order hàng quốc tế xin thông báo về việc cập nhật tăng tỷ giá đồng Nhân Dân Tệ theo biến động thị trường. Thông tin ...

Thông tin điều chỉnh tỷ giá 10/12/2021

Thông tin điều chỉnh tỷ giá 10/12/2021

Thông báo về việc cập nhật tỷ giá13/11/2021

Thông báo về việc cập nhật tỷ giá13/11/2021

Order hàng quốc tế xin thông báo về việc cập nhật tăng tỷ giá đồng Nhân Dân Tệ theo biến động thị trường. Thông tin ...

Thông báo về việc cập nhật tăng tỷ giá đồng Nhân Dân Tệ 19/10/2021

Thông báo về việc cập nhật tăng tỷ giá đồng Nhân Dân Tệ 19/10/2021